top of page
BARNE- OG FAMILIERETT

VÅRE

FAGOMRÅDER

Barne- og familierett

Advokatfirmaet Hanne Lilleby AS har i en årrekke bistått personklienter innen rettsområdene barne- og familierett og har som mål å beholde og videreutvikle en solid kompetanse innen disse rettsområdene.

 

I saker mellom familiemedlemmer er det viktig å finne løsninger for å unngå at det oppstår konflikter. Vi legger derfor vekt på å forebygge konflikter gjennom å gi råd om opprettelse av ektepakter, samboeravtaler og testamenter.

Barnevern

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

 

For flertallet av de familiene som kommer i kontakt med barneverntjenesten, blir hjelpetiltak i hjemmet vurdert som tilstrekkelig. Plassering av barn utenfor hjemmet er bare aktuelt dersom slike hjelpetiltak ikke er nok til å sikre barnet en forsvarlig omsorgssituasjon.

 

Vi har en rekke oppdrag for private parter i saker om akuttplassering, omsorgsovertakelse og samvær etter barnevernloven.

 

Den som er part i sak hvor barnevernet uten samtykke fra foreldrene har fattet vedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet (akuttvedtak), vedtatt plassering eller tilbakehold av et barn i institusjon eller startet forberedelse til sak som skal behandles av fylkesnemnda for sosiale saker, har krav på fritt rettsråd uten behovsprøving. Dette betyr at det Offentlige vil dekke nødvendige advokatutgifter i saken.

BARNEVERN

Samlivsbrudd/skilsmisse

Ektefeller og samboere velger å gå fra hverandre av mange årsaker. Det være seg utroskap, økonomiske problemer eller at man rett og slett har forandret seg og ikke føler det samme som tidligere.  I slike saker er som oftest det økonomiske oppgjøret mellom partene, fast bosted for barna og samværsrett som er tvistetema.

 

Advokatfirmaet Hanne Lilleby AS har bred erfaring i barnefordelingssaker, farskapssaker og andre saker med barnerettslige problemstillinger. I slike saker er vi spesielt opptatt av å finne gode løsninger med overordnet fokus på hensynet til barnas beste.

 

Vi yter også bistand i saker om felleseieskifte, og er til enhver tid involvert i flere større og mindre skifteoppgjør mellom ektefeller.  

SAMLIVSBRUDD/SKILSMISSE

Bistandsadvokat

De som har blitt utsatt for en alvorlig straffbar handling eller er pårørende til noen som er utsatt for dette, kan ha krav på bistandsadvokat. Eksempler på saker som gir rett til bistandsadvokat er ofre for familievold, seksuelle overgrep, menneskehandel, tvangsgifte og de som er fornærmet i mer alvorlige voldssaker.

 

Advokat Hanne Lilleby har blant annet erfaring som Bistandsadvokat fra 22. Juli saken i 2011/12 og var en av to koordinerende bistandsadvokat i en større overgrepssak i 2016 med over 100 fornærmede.  

 

Der det oppnevnes bistandsadvokat betaler Staten for støtten som ytes i forbindelse med saken.

 

Oppgaven til bistandsadvokaten er å ivareta fornærmedes interesser i forbindelse med etterforskningen av saken og under hovedforhandlingen for domstolene.

 

Vi sørger for at politiet sikrer de nødvendige bevis, bistår i forbindelse med avhør, gjennomgår saken med deg, holder deg orientert om sakens fremdrift, vurderer eventuell henleggelse og klage på denne. Videre bistår vi med å fremme krav om erstatning fra gjerningsmannen i forbindelse med at straffesaken behandles ved domstolene.

BISTANDSADVOKAT

Arverett og skifte

Vi har bred erfaring når det gjelder behandling av arvetvister.

 

Det er i mange tilfeller av stor viktighet å påbegynne planleggingen av generasjonsskifter før arvefallet skjer.

ARVERETT OG SKIFTE

Testament og samboerkontrakter

Vi har lang og god erfaring med oppsett av  testament og samboerkontrakter. 

TESTAMENT / SAMBOERKONTRAKTER

Fast eiendom

Advokatfirmaet Hanne Lilleby AS bistår regelmessig klienter i forbindelse med oppgjør knyttet til kjøp og salg av fast eiendom i form av private boliger/ fritidseiendommer.

 

Hvor kjøper og selger har funnet hverandre og avtaler overdragelse av eiendom, kan det være hensiktsmessig og kostnadseffektivt med bistand fra advokat i selve kontrakts- og oppgjørsfasen.

 

Vi bistår med utarbeidelse av kjøpekontrakt, herunder kontraktsmøte om ønskelig, skjøte og evt. andre nødvendige dokumenter. Vi besørger tinglysning og sletting av alle nødvendige hjemmels- og pantedokumenter, og sikrer korrekt økonomisk oppgjør for begge parter.

FAST EIENDOM
bottom of page