top of page

VÅRE

PRISER

Advokatfirmaet Hanne Lilleby AS er opptatt av å ha konkurransedyktige priser på våre tjenester. Størrelsen på salæret vil i første rekke være bestemt av medgått tid, men vil også kunne variere ut fra oppdragets art og vanskelighetsgrad. I oversiktlige saker vil vi etter forhåndsavtale kunne gi fast pris på forhånd.

 

Timepris: 1.600 kr + mva.

Ved telefonsamtaler som bærer preg av juridisk rådgivning faktureres minimum

15 minutter (kr. 400 + mva).

Telefonhenvendelser utenom kontortid faktureres minimum

30 minutter (kr. 800 + mva)

På testament og samboerkontrakter tilbyr vi fastpris

Testament: kr. 3.000 + mva

Samboerkontrakt: kr. 3.000 + mva

Samlepris ved utarbeidelse av begge deler: kr. 5.000 + mva

INFORMASJON OM

FRI RETTSHJELP

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel.

Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang.

Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene. 

 

I noen typer saker kan du få økonomisk støtte til juridisk rådgivning eller støtte til å føre en rettssak for domstolene.

 

Det er i utgangspunktet noen prioriterte områder man har krav på fri rettshjelp i.

Eksempler på saker der du kan få fri rettshjelp, er :

 • familiesaker( barnefordeling / økonomisk oppgjør)

 • noen typer klagesaker til NAV,

 • erstatning for personskade, 

 • oppsigelse/utkastelse av bolig

 • oppsigelse i arbeidsforhold.

 • bistand ved søking av voldsoffererstatning.

 

 • I andre saker kan det unntaksvis gis fri rettshjelp.

 

 • Dersom du har forsikring som dekker utgifter til juridisk bistand, vil du som regel ikke få fri rettshjelp.

 

 

Inntekts- og formuesgrense

For å få fri rettshjelp må du ha en inntekt som ligger under inntektsgrensene i rettshjelploven. Fylkesmannen og domstolene kan i enkelte tilfeller gjøre unntak fra reglene om inntekts- og formuesgrenser.

For å få fri rettshjelp må du som hovedregel ikke ha årlig bruttoinntekt over 246.000 kroner eller nettoformue over 100.000 kroner.

 

Har du ektefelle/samboer, blir økonomien vurdert samlet. Inntektsgrensen er 369.000 kroner for ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi.

 

Dersom søknaden gjelder en konflikt der ektefellen eller samboeren din er motpart, er det bare din egen økonomi som blir vurdert. Men har du fått ny samboer, blir din og din nye samboers inntekt vurdert sammen og må ikke overstige samlet bruttoinntekt på 369 000 kroner.

 

Uavhengig av inntekt og formue kan du få fri rettshjelp

 • i barnevernssaker for Fylkesnemnda for sosiale saker

 • i saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og rettssaker om utskriving fra tvungent psykisk helsevern

 • i saker om militærnekting

 • i saker om tvangsekteskap

 • i saker der et voldsoffer krever erstatning fra gjerningsmannen

 • i saker om erstatning for uberettiget straffeforfølging

 • for å vurdere anmeldelse i forbindelse med voldtekt

 • for å vurdere anmeldelse i sak om menneskehandel

 

Egenandel

Hvis du mottar fri rettshjelp, skal du som hovedregel betale en egenandel av bistanden. Det er ingen egenandel i saker der fri rettshjelp blir gitt uavhengig av inntekt og formue. Hvis du har en årlig bruttoinntekt under 100.000 kroner, skal du heller ikke betale egenandel.

I saker med fritt rettsråd er egenandelen én gang den offentlige salærsatsen (som per januar 2017 er kr. 1.040,- ). I saker med fri sakførsel utgjør egenandelen 25 prosent av utgiftene (maks åtte ganger salærsatsen, dvs kr. 8.320,-). 

bottom of page